وزیر بهداشت استعفا داد

وزیر بهداشت استعفا داد


وزیر بهداشت و درمان استعفا کرده و دولت امروز به دنبال سرپرست برای وزارت بهداشت است.شامل ۰ لینک

لینک ها