عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: همچنین اذعان داشتند فراکسیون امید موافق آتش زدن پرچم آمریکا در صحن علنی بوده است در صورتی که فراکسیون امید مخالف این موضوع بوده است. ضمن اینکه رئیس جلسه ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+