پاسخ کوبنده یک روحانی به علی کریمی: تو نادان و بی شرف چه کاری برای فقرا کرده‌ای

1193440997 بازدید
پاسخ کوبنده یک روحانی به علی کریمی: تو نادان و بی شرف چه کاری برای فقرا کرده‌ای