فرمانده طالبان ایرانی ها را تهدید جدی کرد/ به زودی ایران را فتح خواهیم کرد

1193440232 بازدید
فرمانده طالبان ایرانی ها را تهدید جدی کرد/ به زودی ایران را فتح خواهیم کرد