سقوط دکل مخابراتی بر روی یک منزل مسکونی در زاهدان

1193440095 بازدید
سقوط دکل مخابراتی بر روی یک منزل مسکونی در زاهدان