حمله به کنسولگری ایران در هرات در واکنش به ادعای آزار و اذیت مهاجرین افغان

1193440226 بازدید
حمله به کنسولگری ایران در هرات در واکنش به ادعای آزار و اذیت مهاجرین افغان